Main post

Sơn Nguyễn   chia sẻ

Báo chí và truyền thông Việt Nam quá dễ dãi, không có ý thức bảo vệ bản quyền tác giả, chỉ vì lợi nhuận mà bất chấp đạo đức.